حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان جغتای استان خراسان رضوی


تاریخ ارسال :

۲۱ دي ۱۴۰۰

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان جغتای استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضویحسین عطایی سلامی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی در خصوص آمار صدور حواله الکترونیک استان با بیان این مطلب افزود:

صدور حواله الکترونیک استان جهت سال زراعی 1400-1401 برحسب محصولات تعیین شده از تاریخ 1400/1/1 تا تاریخ 1400/10/21 تعداد 385 حواله الکترونیکی معادل 165 تن مربوط به انواع کودهای شیمیایی جهت کشت های پاییزه از طریق سامانه کنترل و پایش مواد کودی توسط مرکز جهاد کشاورزی شهرستان جغتای صادر گردید که هم اکنون توسط کارگزاران شهرستان در حال توزیع بین کشاورزان متقاضی می باشد.