بازدید کمیته نظارت وبازرسی از شهرستان بن-چهارمحال وبختیاری


تاریخ ارسال :

۲۱ دي ۱۴۰۰

بازدید کمیته نظارت وبازرسی از شهرستان بن-چهارمحال وبختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاریمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از بازدید کمیته نظارت وبازرسی در ۲۱ دی ماه  درشهرستان  بن  خبر داد .
مسعود میرزائی افزود:در راستای دستورالعمل وکنترل ونظارت درتوزیع کودهای شیمیایی کشاورزی ونظارت بر فرایندتوزیع کودهای یارانه ای طبق صدور حواله الکترونیک  وپایش بازار در کارگزاریها وفروشگاهای غیر رسمی کودهای شیمیایی غیریارانه ای درشهرستان بن   بازدید صورت گرفت.
 میرزایی تصریح کرد :نماینده موسسه تحقیقات  آب وخاک ، کارشناسان فنی شرکت وسازمان جهاد کشاورزی استان  با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان از روند  توزیع ،ثبت وتایید رسید بارنامه _ صدور حواله الکترونیک  کشاورزان در سامانه پایش و حمل ونقل  _موجودی کودها در انبار  و همچنین داشتن  شماره ثبت ماده کودی بر روی بسته های کودی تذکرات لازم  داده شد.
وی در ادامه گفت:با توجه به شناسایی انواع مواد وعناصر موجود در کود ها و همچنین راستی آزمایی از کیفیت و برند آنها  نمونه برداری از کودهای موجود در محل فروش کارگزاریها و فروشگاهای عرضه کود جهت آنالیز  و آزمون گرفته شد.