بازدید سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازدستگاه بوجاری روبر 200


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

بازدید سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازدستگاه بوجاری روبر 200

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در بازدید از دستگاه روبر 200 و نحوه استفاده از  آن  برای بوجاری کردن بذرهای مادری گیلار و کیان با حضور کارشناس مسئول آماده سازی،مسئول حسابداری امین اموال و مسئول انبار بذر  در روز دو شنبه مورخ 22 دی ماه 1400 خبر داد.