تامین کود شهرستان پارس آباد


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

تامین کود شهرستان پارس آباد

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 124.880 کیلوگرم کود اوره ، 7.500 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم و 2.500 کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل در هفته دوم دی ماه سال 1400 (1400/10/09 لغایت 1400/10/15) به کارگزاران شهرستانپارس آباد جهت توزیع بین کشاورزان تامین و ارسال شد .