تامین کود شهرستان گرمی


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

تامین کود شهرستان گرمی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 90.920 کیلوگرم کود اوره در هفته دوم دی ماه سال 1400 (1400/10/09 لغایت 1400/10/15) به کارگزاران شهرستان گرمی جهت توزیع بین کشاورزان تامین و ارسال شد .