ارسال نمونه کود سولفات پتاسیم به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

ارسال نمونه کود سولفات پتاسیم به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهرآقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از ارسال نمونه کود شیمیایی سولفات پتاسیم به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی خبر داد. آقای مهندس رضائی افزود: در راستای استقرار نظام کنترل کیفی نمونه کود سولفات پتاسیم که در انبار سازمانی این شعبه تخلیه گردیده بود، بر اساس دستورالعمل های نمونه برداری به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.