ارسال کود اوره به مقصد کارگزاران شهرستان مرودشت استان فارس


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

ارسال کود اوره به مقصد کارگزاران شهرستان مرودشت استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ابراز نمود:

با توجه به نقش کودهای شیمیائی ازته در تغذیه گیاهی و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی در تاریخ 21 دی ماه مقدار 70 تن کود شیمیائی اوره به شهرستان مرودشت حمل گردید.

وی افزود: کودهای توزیعی مذکور توسط کارگزاران مستقر در آن شهرستان به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تحویل گردید.