حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان درگز استان خراسان رضوی


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان درگز استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضویحسین عطایی سلامی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی در خصوص آمار صدور حواله الکترونیک استان با بیان این مطلب افزود:

 صدور حواله الکترونیک استان جهت سال زراعی 1400-1401 برحسب محصولات تعیین شده از تاریخ 1400/1/1 تا تاریخ 1400/10/22 تعداد 3555 حواله الکترونیکی معادل 1450 تن مربوط به انواع کودهای شیمیایی جهت کشت های پاییزه از طریق سامانه کنترل و پایش مواد کودی توسط مرکز جهاد کشاورزی شهرستان درگز صادر گردید که هم اکنون توسط کارگزاران شهرستان در حال توزیع بین کشاورزان متقاضی می باشد.