حضور همکاران امور مالی ستاد در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

حضور همکاران امور مالی ستاد در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 بازدید از انبارهای سازمانی، رسیدگی به دفاتر مالی و اداری و همچنین اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان در تاریخ 1400/10/21 توسط آقای علی طاهری خوشرودی رئیس اداره تنظیم اسناد مالی و آقای رضا رحمتی رئیس اداره دریافت و پرداخت بعمل آمد.