تدارک آذر ماه کود سوپر فسفات شهرستان قاین


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

تدارک آذر ماه کود سوپر فسفات شهرستان قاین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 مهدی نوفرستی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تامین و توزیع 47/5 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل برای کارگزاران تحت پوشش شرکت در شهرستان قاین در آذر ماه خبر داد.