سهم شهرستان بیرجند از توزیع کود اوره


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

سهم شهرستان بیرجند از توزیع کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی

 مهدی نوفرستی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در آذر ماه مقدار 10  تن کود شیمیایی اوره توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاران تحت پوشش شرکت در بین کشاورزان متقاضی شهرستان بیرجند توزیع شد.