ارسال کود شیمیایی سولفات پتاسیم به شهرستان زنجان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

ارسال کود شیمیایی سولفات پتاسیم به شهرستان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 10 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم به شهرستان زنجان خبر داد . کود فوق از طریق کارگزاری آقای نعمت اله احمدی در میان کشاورزان توزیع خواهد شد .