حمل وتوزیع کوداوره در استان سیستان و بلوچستان


تاریخ ارسال :

۲۹ دي ۱۴۰۰

حمل وتوزیع کوداوره در استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان

 بنا به گفته مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مقدار952 تن کود اوره جهت استفاده درکشت های پاییزه مخصوصا استفاده بصورت پایه به شهرستان ایرانشهر حمل و بین کشاورزان توزیع گردید خبرداد.