آخرین جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی در سال 1400


تاریخ ارسال :

۲۵ اسفند ۱۴۰۰

آخرین جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی در سال 1400

تصاویر تهیه شده توسط روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی