مقالات

فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی  
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم مرادخانی
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
فرصت امروز- انجمن کارآفرینان جوان, مترجم :علی آل علی
دنیای اقتصاد- مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد