نظرسنجی

  • مشخصات متصدی میز خدمت
  • نام و نام خانوادگی : سرکار خانم افروزه سیدرضازاده
  • تلفن تماس : 021-84831146

مشخصات

نوع خدمت :
نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
کد ملی
اطلاع رسانی کافی مراحل و مدارک
اطلاع رسانی مناسب مکان و زمان مراجعه
رفتار، راهنمایی و پاسخگویی مناسب کارکنان
رسیدگی به موقع به شکایات، نظرات و پیشنهادها
دقت کارکنان در انجام کار
فضای مناسب ارائه خدمت و امکانات
رعایت نظم و ترتیب
عدم نیاز به مراجعات مکرر به سازمان برای دریافت خدمت
دریافت خدمت طبق زمان اعلام شده در فرم "رسید خدمت"
سرعت مناسب دریافت خدمت
عدم دخالت قضاوت های شخصی در ارائه خدمت
عدم نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت