مقالات

تهیه کنندگان: مهندس بهگام ملکوتی ، دکتر پیمان دوامی 1- معاون مدیریت نولید بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  2- دکتری زراعت        
دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی
دنیای اقتصاد- نویسنده: احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری
دنیای اقتصاد- نویسنده:  وحید محمدی
دنیای اقتصاد- کشاورزی تجاری
تهیه کنندگان: 1- دکتر پیمان دوامی- دکتری زراعت و معاون مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 2- مهندس بهگام ملکوتی- معاون مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال
دنیای اقتصاد- نویسنده: احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری
دنیای اقتصاد تهیه شده در موسسه معنا
دنیای اقتصاد-دکتر حسن اسماعیل‌زاده/ عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی
دنیای اقتصاد- نویسنده :حمزه بهادیوند چگینی
همشهری علیرضا ربیعی‌راد _ کارشناس تبلیغات
دنیای اقتصاد نویسندگان: مهدی کرمی- سعید باباخانی
دنیای اقتصاد- گروه بازرگانی
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی