مقالات

تهیه کننده: مهندس واحدی نژاد گوگانی کارشناس گیاه پزشکی مدیریت استان آذربایجان شرقی 
مترجم: مهندس رباب ابراهیمی کارشناس ارشد شیمی تجزیه مدیریت فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی
تألیف : مهندس علی اصغر سلیمی مدیر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی
تهیه کننده:  مهندس صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان
تهیه و تدوین: علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
تهیه و تدوین: علی راه انجام  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
ترجمه و تدوین: سیمین عبداللهی کارشناس بازرگانی خارجی
تهیه کننده: فرزاد الانی کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی