تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control

تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

لطفاً کلیک کنید