آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)

تنظیم: رضا فریدون نژاد

کلیک کنید