اثر آبیاری تکمیلی بر ارقام جو در شرایط دیم

اثر آبیاری تکمیلی بر ارقام جو در شرایط دیم

تهیه کنندگان:

محمودبرومند: دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

محسن نظام دوست: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

برای دریافت فایل کلیک کنید