کارآفرینی در سازمان های دولتی و خصوصی (بخش سوم)

تهیه کننده: علی راه انجام

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

 

کارآفرینی در سازمان های دولتی و خصوصی (بخش سوم)