فرایند عملیات بوجاری غلات (گندم و جو)

گردآورندگان:

مرتضی مرادی، کارشناس ارشد زراعت، مدیراموراداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سعیدکرم زاده و پوران مبینی کارشناسان ارشد تکنولوژی بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

 

فرایند عملیات بوجاری غلات (گندم و جو)