مقالات

تهیه کننده: رحمان امامی-مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران
تهیه کنندگان: 1- پیمان دوامی 2- معصومه دوامی 3- علی اکبر ندرلو (1-دانش آموخته دکتری زراعت 2-دانش آموخته دکتری اقتصاد 3- کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی)
اثر آبیاری تکمیلی بر ارقام جو در شرایط دیم تهیه کنندگان: محمودبرومند: دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان محسن نظام دوست: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی برا...
گردآورنده : دکتر پیمان دوامی دکتری زراعت/ معاون مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز
تهیه کنندگان: 1-مهندس بهروز گلستانی فر 2 - مهندس سید علی صادقی 3- مهندس محمد رضا لطفی نژاد 4- دکتر پیمان دوامی 1-کارشناس ارشد زراعت، مسئول کنترل و تکثیر بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خوزستان ...
تهیه کنندگان: 1- دکتر پیمان دوامی دانش آموخته دکتری زراعت 2- مهندس بهگام ملکوتی معاون مدیریت نولید بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
تهیه کنندگان: مهندس بهگام ملکوتی ، دکتر پیمان دوامی 1- معاون مدیریت نولید بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  2- دکتری زراعت        
سازمات تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهش 
تهیه کنندگان: 1- مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی 2- دکتر سولماز کاظم علیلو: دکتری علوم خاک، مسئول باشگاه کشاورزان و مسئول روابط عمومی استان آذربایجان ...
تهیه کننده: مهندس واحدی نژاد گوگانی کارشناس گیاه پزشکی مدیریت استان آذربایجان شرقی 
نویسندگان: جمعی از اعضا هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب
گردآورنده : دکتر سولماز کاظم علیلو دکتری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، مسئول باشگاه کشاورزان استان آذر بایجان غربی
گردآورندگان: 1- مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی 2- دکتر سولماز کاظم علیلو دکتری علوم خاک و مسئول باشگاه کشاورزان استان آذربایجان غربی
گردآورندگان: 1- مهندس علی سلیمان زاده کارشناس مسئول بذر و نهال استان ایلام 2- مهندس مهدی صادق بختیاری کارشناس ارشد تولید بذر و نهال استان سیستان و بلوچستان 3- دکتر پیمان دوامی دکتری زراعت ...
نویسندگان: دکتر سولماز کاظم علیلو دکتری علوم خاک و مسئول باشگاه کشاورزان استان آذربایجان غربی مهندس مقصود قربانی کارشناس ارشد مدیریت  و مدیر سابق استان آذربایجان غربی  
تهیه کنندگان: 1- دکتر پیمان دوامی- دکتری زراعت و معاون مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 2- مهندس بهگام ملکوتی- معاون مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال
گردآورنده : مهندس رضا پیروزی کارشناس ارشد کشاورزی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
گردآوری: مهندس بابک نهری نیک نفس کارشناس ارشد شیمی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی