اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 11.284.547 کیلوگرم کود اوره ، 28.000 کیلیوگرم نیترات مخلوط ، 204.230 کیلوگرم سولفات پتاسیم ، 411.910 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و 32.000 کیلوگ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 446.330 کیلوگرم کود اوره ،3.020 کیلوگرم سولفات پتاسیم ، 2.990 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل در سال 99 به کارگزاران کود شهرستان خلخال جهت ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 1.069.277 کیلوگرم کود اوره ،، 1.000 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 2.190 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل در سال 99 به کارگزاران کود شهرستان سرعین ج...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مدیریت شعبه جناب مهندس مسافر از مقدار فروش کود سولفات پتاسیم در سال 99 خبرداد . وی افزود 551.670 کیلو گرم کود سولفات پتاسیم به ارزش ری...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران