جلسه ستاد نظارت بر مواد کودی استان در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز برگزار شد.

.

 جلسه ستاد نظارت بر توزیع مواد کودی اسـتان البرز به میزبانی شـرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز  با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی ، مدیر شـرکت خدمات حمایتی استان البرز جناب آقای مهندس ندرلو، مدیر زراعت ، مدیر بازرسی استان ، مدیر حراست استان ، مسـئولین زراعت شهرستانها ، نماینده موسسه سازمان صنعت ، معدن و تجارت  ، و سایر اعضاء به منظور بررسـی آخرین وضعیت اقدامات استان در خصوصی توزیع ، نظارت بر کنترل کیفی مواد کودی  تشکیل و هم اندیشی گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید