توزیع کود سوپرفسفات تریپل بین استانهای مختلف کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور تامین کود مورد نیاز استانها در فصل مصرف ، این مجتمع از ابتدای سال 1398 مقدار 648051 کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل بین استانهای مختلف کشور توزیع نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید