کشف وضبط کودهاي خارج ازشبکه توزیع

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان،

فریدون صفایی مدیر استان اعلام نمود طی بازدیدهاي مسـتمراعضاي گروه پایش در شهرستان مبارکه پس از بررسـی منطقه اي یکی از عوامـل فروش کـود آزاد شـناسایی و به اتفـاق نماینـدگان تعزیرات حکومتی به محـل مورد نظر مراجعه وضـمن کشف وضـبط کودهـاي خارج از شـبکه ، عامل توزیع به مقامـات و مراجع قضـایی معرفی و تحویـل گردیـد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید