گزارش عملکرد شش ماهه استان مرکزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی

شرکت خدمات حمایتی گروه بازرسی به سرپرستی معاون محترم حسابرسی و بازرسی از تاریخ 98/7/24 الی 98/7/28 در استان مرکزی حضور یافته و ضمن بررسی عملکرد شش ماهه استان موضوع انبارگردانی پایان سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید