درنیمه نخست سال نودوهشت

بیش از سیزده هزارودویست وهفتاد تن کودفله دراستان کرمان کیسه گیری شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

درنیمه نخست سال نودوهشت بیش از سیزده هزارودویست وهفتادتن کود فله درانبارهای تحت پوشش استان کرمان کیسه گیری شده است.

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان ضمن اعلام این خبرافزود عملیات کیسه گیری،توزین،سردوزی وصفافی تعداددویست وشصت وپنج هزاروچهارصد وسه کیسه انواع کود شیمایی، توسط بخش خصوصی ازبتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه به انجام رسیده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید