پایش بازار کود شیمیایی استان قم در شهریور ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

بمنظور پایش بازار کودهای شیمیایی استان قم، کارگروه پایش و کنترل بازار استان متشکل از مدیر توسعه بازرگانی استان، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، نماینده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نماینده معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در شهریور ماه سالجاری 2 بازدید از کارگزاری ها و فروشگاه های توزیع و فروش نهاده های کشاورزی بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید