بازدید استانی

بازدید مدیر امور اداری و منابع انسانی از استان مازندران

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امور اداری و منابع انسانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران بازدید به عمل آورد.

مرتضی مرادی در این بازدید یک روزه موارد زیر را در دستور کار خود قرار داد:

- نشست با همکاران و بررسی مسائل مختلف امور پرسنلی

- جلسه با مدیر محترم استان و بررسی قراردادهای مربوط به نیروهای خدماتی و خدمات خودرویی

- بررسی و بازید از عملکرد میز خدمت، جهت ایجاد رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع

- بازید از مامور سرای استان جهت ساماندهی و  ایجاد محیطی بهتر

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید