جلسه توجیهی موجودی برداری از انبارگارگزاران استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

با عنایت به دستورالعمل ابلاغی به شماره 55/98/16992مورخ 98/7/22 معاونت محترم امور بازرگانی در خصوص موجودی برداری کود اوره و پس از برگزاری جلسه توجیهی در ساعت 7:30 صبح روز سه شنبه مورخ 98/7/23 با حضور همکاران فنی و واحد بازرگانی ،برنامه زمان بندی بازدید همکاران از کارگزاریهای کود که طی ده روز گذشته برای آنان کود حمل گردیده بود انجام و همکاران از امروز مورخ 98/7/23 لغایت 98/7/27 نسبت به بازدید و تکمیل فرم های مربوطه اقدام خواهند نمود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید