بازدیدکارشناسان کرمان ازتولیدکودشرکت ناژین مجد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

درتاریخ بیست وسوم مهرماه کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از پارت ششم کودسولفات پتاسیم کارخانه ناژین مجدکریمان بازدید کردند شرکت ناژین مجد ازابتدای سال پنج پارت کودسولفات پتاسیم تولیدوتحویل داده است 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید