جلسه

جلسه هماهنگی امور مزرعه پایلوت تغذیه گیاهی

به گزارش روابط  عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

در راستای دستورالعمل  ابلاغی توسط مشاور محترم وزیر و مجری طرح محوری گندم و  همچنین مشاور محترم معاون وزیردر امر ساماندهی کود و  بهبود تغذیه گیاهی ، جلسه ای در روز دوشنبه22/7/98 جهت تسریع در اجرایی شدن طرح پایلوت تغذیه گیاهی  وانتخاب مزرعه پایلوت  جهت مقایسه فرمولهای کودی و نقش تغذیه گیاهی با حضور معاونت  محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیریر زراعت، مدیریت حفظ نباتات، رئیس بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و جمعی ار کارشناسان  فنی  و پایش کود استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرگان  در دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان برگزار شد.

در این جلسه در مورد انتخاب مزارع 10 هکتاری گندم در استان به منظور مقایسه فرمولهای کودی ارائه شده توسط شرکتها و بخشهای خصوصی تولیدکننده کود و نقش آنها در تغذیه گیاهی بحث و تبادل نظر شد. در این نشست اعضای حاضر در جلسه به ارائه گزارش و راهکارها پرداختند که بعد از بررسی های لازم موارد ذیل به عنوان تصمیمات جلسه ، منتهی به اتخاذ تصمیم شد:

1-انجام برآورد اقتصادی و هزینه های تولید طرح( توسط کمیته فنی استان)؛

2- پی گیری گردد درصورت امکان اجرای طرح پایلوت در  شرایط دیم  هم انجام گیرد( پی گیری توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی)؛

3- نمونه برداری آب و خاک از مزرعه انتخابی( پی گیری توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان)؛

4- پی  گیری گردد طرح بصورت دوساله اجرا شود.؛

5- جانمایی و کرت بندی طرح پایلوت تغذیه ای گندم( 9 شرکت تولید کننده و شاهد) توسط مدیریت زراعت و  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی)؛

6- به کشاورز اعلام گردد تا بذر گندم طبقه گواهی شده و رقم9-91-N  کشت شود( پی گیری توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی)؛

7-  هماهنگی های لازم جهت حضورشرکت های تولید کننده کود  در جلسه  بعدی کمیته فنی استان  به منظور بررسی فرمول کودی (  پی  گیری توسط  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی)؛

8-به کشاورزاعلام گردد تا کشت مزرعه بصورت رایزبد انجام گیرد( پی گیری توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی)

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید