نمونه برداری خاک و آب از مزرعه گندم طرح الگویی تغذیه گیاهی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

به منظور تهیه و ارائه توصیه مناسب جهت مصرف کودهای کشاورزی در محصولات زراعی روز چهارشنبه یکم آبان ماه نمونه برداری خاک و آب از مزرعه 12 هکتاری (گندم) آقای رضا خانی در شهرستان ورامین توسط مهندس لطفی نژاد کارشناس مرکز مطالعات کاربردی به همراه کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران صورت گرفت؛ و تعداد 15 نمونه خاک و 1 نمونه آب از مزرعه گندم نمونه برداری و به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال شد تا پس از انجام آزمون ، نتایج حاصله جهت عملیات زراعی و مصرف کودهای توصیه شده به شرکتهای تولید کننده و تأمین کننده ای که در طرح الگویی مشارکت دارند ، ارائه شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید