برگزاری مناقصه خرید کود ستاد در نیمه دوم آبان ماه 98

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

 تحویل اسناد  مربوط به  مناقصه عمومی یک مرحله ای داخلی  خرید سی هزار تن  کود سوپر فسفات ساده  گرانوله به صورت کارمزدی  به شرکت های متقاضی (مناقصه گر )،  توسط کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،  از روز  دو شنبه مورخ 6 آبان ما ه  سال جاری آغاز وتا پایان وقت اداری روز شنبه هجدهم  ماه یاد شده به پایان میرسد.

مناقصه مذکور در روز سه شنبه مورخ 28 آبان ماه سال جاری ساعت 14 با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت برگزار خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید