رصد و پایش و بازدید از انبار کارگزاریهای شهرستان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

گروه کارشناسی رصد و پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزاستان اردبیل به منظور بررسی نوع و تائید سلامت محموله کودهای رسیده از مبادی مختلف کشورازحیث کیفیت ، طی روز8  آبانماه سالجاری ضمن بازدید سرزده از انبار برخی از کارگزاران شهرستان اردبیل ، نسبت به نمونه برداری از محموله کودهای تخلیه شده جهت نالیز وهمچنین تنظیم صورتجلسات مربوطه اقدام نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید