ورود 35 نمونه کود

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

براساس گزارش واحد قرنطینه کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی امروز 18 آبان ماه تعداد 35 نمونه کود پس از ثبت و کد گذاری به آزمایشگاه کنترل کیفی کود مرکز تحویل شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید