جلسه یی باحضور کارشناسان مربوطه ستاد در شرکت خدمات حمایتی استان گیلان تشکیل گردید

نشستی درخصوص باشگاه کشاورزان دراستان گیلان تشکیل شد

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید