تحویل 20 نمونه کود ارسال شده از شعب به آزمایشگاه کود

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

تعداد 20 نمونه کود شامل سوپرفسفات تریپل(TSP) و سولفات پتاسیم (SOP) ارسالی از شعب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان های:یزد، سمنان، خراسان شمالی، اردبیل،کرمان، گیلان، مرکزی ،فارس و مازندران امروز 9 آذرماه پس از کد گذاری در قرنطینه کود تحویل آزمایشگاه کنترل کیفی کود شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید