بازدید از کارگزاری شهرستان گرمسار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

بازدید دوره ای از کارگزاران شهرستان گرمساردر آذر ماه سال جاری انجام شده است و در جهت اجرای سیاست های شرکت توضیحاتی به آنها داده شده :

1- تذکر در خصوص عدم نگه داری و فروش سایر تولید کنندگان

2- تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصان بهره برداران به هنگام دریافت کودهای یارانه ای در سیستم هوشمند

3- نظارت بر قیمت فروش کود های یارانه ای 

4- ثبت دقیق اطلاعات بهره برداران در فرم شماره 1 پایش هفتگی کود استان 

5- توضیح در خصوص مزایای استفاده از سامانه 1559 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید