پایش و نظارت بر توزیع کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

به منظور پایش و نظارت بر مصرف کود، گروه نظارت و پایش مواد کودی استان کردستان از انبارهای عوامل توزیع کود و فروشگاههای سطح شهرستان سنندج بازدید کرده و اقدام به کنترل فاکتورهای فروش و کنترل مشخصات کشاورزان بهره بردار و سایر موارد نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید