خلاصه عملکرد بهمن ماه 1396 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان:

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان گزارش داد:

کود کشاورزی :   

ضمن تامین ذخایراستراتژیک درانبارهای سازمانی ، طی ایام فوق مقدار5345022 کیلوگرم ازانواع کود شیمیایی فروش مستقیم به کارگزار ازمبادی داشته ایم ومقدار2570666 کیلوگرم کودشیمیایی طی حواله ازانبارسازمانی گیلان به فروش رسیده ، و مقدار 1268243 کیلوگرم کودشیمیایی بطور مستقیم ازمبادی به انبارهای سازمانی شرکت وارد شده است .

بذر:

نظارت وانجام هوادهی های روزانه جهت نگهداری بهداشتی بذوربرنج تدارک شده استان

نظارت وانجام نمونه برداری ازبذوربوجارشده باهمکاری نماینده استانی ثبت گواهی بذر

نظارت وانجام دوره ای طعمه گذاری جهت مبارزه با آفات جونده انباری

شرکت درکمیته  فنی بذراستان

آموزش :

اجرای دوره آموزش " کمباین یانماربرنج " درسطح  بهره برداران و اعضا،  باشگاه کشاورزان به تعداد40 تن 24و96/10/25 و " سبدکودی شرکت همراه مصرف بهینه نهاده های کشاورزی " مورخ 96/11/12 به تعداد22 تن شرستان شفت واعزام احدی ازکارکنان به اداره مرکزی برای سپری نمودن دوره آموزشی اصول گزارش نویسی مورخ 96/11/16

شرکت در جلسات هفتگی هواشناسی کشاورزی استان (  دیسکاشن )

امورماشین آلات :

ارسال یک دستگاه قیچی هرس الکتریکی به استان البرز

لرسال کالاهای امانی شرکت کشاورزان باغ ودشت

نظارت به عملکرد پیمانکاراستقرار سامانه بوجاری درانباربذرورسیدگی به درخواستهای تامین استقرار شامل غربالها، الواتر ، برق ، تسمه

تغییر تحول انبارهای قطعی ووکالتی ماشین آلات وتعیین مسئول انبار جدید.

امورسم :

فروش انواع سموم به مقدار 2724 کیلوگرم / لیتر وارزش 114102000 ریال .

امورمالی :

بروزرسانی ضمانت نامه های  دریافتی جهت تنظیم قراردادها

پرداخت کلیه سپرده های دریافتی ازپیمانکاران به خزانه بانک ملی

پیگیری جهت افتتاح حساب بانک مرکزی

وصول مطالبات سررسیدشده فروش کود وسم و بذر

تامین اعتبارجهت هزینه های جاری وپرسنلی ونیروهای خدماتی وغیره

در آمدحاصل ازفروش ضایعات آهن آلات .

امور اداری :

پاسخ به مکاتبات درون سازمانی وبرون سازمانی ارجاعی به حوزه اموراداری به تعداد 76 مورد

انجام خدمات اموررفائی کارکنان شامل ارسال ودریافت هزینه های بیمه تکمیلی 2 موردبصورت گروهی وتعویض دفاتر درمانی کارکنان به تعداد 8 مورد

پیگیری کارهای کارگزینی همکاران واخذ 7فقره حکم کارگزینی

اقدام درخصوص تمدیداسنادرهن املاک کارگزاران به تعداد 4 مورد

هم اندیشی درخصوص کارهای کمیسیون معاملات با دبیران کمیسیون معاملات استانهای مازندران ، گلستان ، سمنان به عنئان دبیرمعین استنهای مذکور

کنترل ونظارت برکارهای کارپردازی واستعلامهای داخلی

ارائه گزارش روزانه وماهیانه ازوضعیت کارکرد کارکنان به حوزه مدیریت درحدود 30 مورد

انجام کارهای مربوط به پذیرش مامورومهمان درمهمانسراهای استان به نعداد 7 مورد

برگزاری مزایده به روش استعلام برای فروش آهن آلات ضایعاتی موجوددرمحوطه انباربذرونهال و فروش آن.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید