گزارش پایش کودی استان آذربایجان غربی در آذر ماه 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

گروه پایش کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی در آذر ماه 398 طی بازدیدهای دوره ای خود، عملیات پایش را در 5 شهرستان از سطح استان انجام دادند که مقدار کلی کود 743 تن و تعداد بهره بردار کلی 1820 نفر بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید