برقراری ارتباط بین سامانه هوشمند و سامانه رصد کودهای شیمیایی

برقراری ارتباط بین سامانه هوشمند و سامانه رصد کودهای شیمیایی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه

در جلسه ای که به همین منظور برگزار گردید مقرر شد بین سامانه هوشمند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  و سامانه پایش توزیع کودهای شیمیایی ارتباط برقرار گردد و اطلاعات بین این دو سامانه مبادله شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید