برنامه ریزی فروش کود به اتحادیه تعاونی روستایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه ای تحت عنوان برنامه ریزی فروش کود با مدیر  سازمان تعاونی روستایی در دفتر مدیر استان در دی ماه سال جاری تشکیل گردید و تصمیماتی در خصوص فروش کود اتخاذ گردید:

1- خرید کودبه صورت نقدی از طرف اتحادیه انجام پذیرد

2- ثبت حواله کشاورزی در سامانه هوشمند نهاده ها توسط تعاونی روستایی انجام، تا نسبت به پرداخت کارمزد توضیع اقدام شود 

3- شفاف سازی حساب بین اتحادیه تعاونی روستایی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،در پنجم هرماه انجام و صورتجلسه مانده حساب تهیه گردد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید