به گزارش روابط عمومی استان البرز:

جلسه بازگشـایی پاکت های پیشـنهاد قیمت منـاقصه حمل ،‌ تخلیه و بارگیری نهاده های کشاورزی

جلسه بازگشـایی پاکت های پیشـنهاد قیمت منـاقصه حمل،‌ تخلیه و بارگیری نهاده های کشاورزی اسـتان البرز با حضـور مـدیر، دبیر کمیســیون و اعضـای کمیســیون معاملات اسـتان و همچنین نماینـدگان شـرکت کننـده در مناقصه، در دفتر مدیریت اسـتان تشـکیل شد.

در حضور افراد حاضـر در جلسه 1 پیشنهاد واصله پاکت های ( الــف – ب – ج) از طریق ستاد ایران بازگشـــایی و پس از بررســـی نرخ هــای پیشـــنهادی اعلامی بـا نرخ پـایه کارشناسـی مقـایسه و در نهایت شـرکت حمل و نقل آبادان به عنوان برنده اول که مناسب ترین و نزدیک ترین پیشـنهاد را بـا نرخ پایه کارشناسـی شـده داشـته انتخاب شد.

 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید