برگزاری مناقصه خرید 4 نوع کود شیمیایی از تولیدکنندگان داخلی

جناب مهندس علی علیزاده عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی مصاحبه ای با خبرنگار روابط عمومی شرکت، گفت:

با توجه به انتشار آگهی مناقصه خرید 4 نوع کود شیمیایی در روزنامه های کثیرالانتشار، بزودی مناقصه خرید:

-50 هزار تن کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله

- 50 هزار تن کود شیمیایی سوپرفسفات ساده گرانوله

- 40 هزار تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله

- 10 هزار تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری

از تولیدکنندگان داخلی برگزار خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید