بازدید مشاور وزیر

بازدید مشاور وزیرومجری طرح گندم کشور از مزارع کشت مستقیم ( نوتیلج) شهرستان آق قلا گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکتد خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی  مدیر شرکت  با اعلام این خبر  گفت :اسماعیل اسفندیاری پور مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور با حضور در مزرعه نمونه ارتش شهرستان آق قلا از مزارع تحت کشت مستقیم ( نوتیلج) بازدیدبعمل آورد.وی در این بازدید با تقدیر ازاقدامات انجام شده توسط مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ومزرعه نمونه ارتش دراجرای این طرح برای پنجمین سال متوالی، توصیه های لازم برای بهبود روندکشت وضرورت ثبت نتایج حاصله ازاجرای طرح در سنوات مختلف را یاد آور شدند.در سال زراعی جاری با هدف حفظ بقایای گیاهی در خاک ۱۳۳هکتار از مزارع مزرعه نمونه ارتش بصورت مستقیم زیر کشت محصولات گندم ، جو وکلزا قرار گرفته  و۵۰ هکتار از مزارع شرکت تعاونی روستایی انصار نیز به کشت مستقیم جو اختصاص یافته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید